Fortsatt underfinansiering av Forsvaret


Norges Forsvarsforenings (NFF) kommentarer til den forrige regjeringens Forsvarsbudsjett for 2006 dreide seg i hovedsak om den fortsatte systematiske underfinansieringen av Forsvaret i forhold til den vedtatte struktur.


Vi vil tillate oss å minne om hva det politisk bredt sammensatte Forsvarspolitiske Utvalg, som leverte sin innstilling i form av NOU 2000: 20 Et nytt forsvar, sa om den økonomiske utviklingen for forsvaret (kapittel 1.1.2): ”En vesentlig mer bekymringsfull utvikling enn svekkelsen av budsjettnivået etter avslutningen av den kalde krigen, har vært de betydelige og gjennomgående negative avvikene mellom planlagte budsjetter og de faktiske forsvarsbevilgningene i Norge. De økonomiske forutsetningene som har ligget til grunn for forsvarsplanleggingen, er bare unntaksvis blitt oppfylt”.

Denne utvikling har fortsatt i hele perioden etter at utvalget avga sin innstilling og budsjettet for 2006 er intet unntak. Dette fører til en ukontrollerbar utvikling av Forsvaret og at samfunnets ressurser brukes på feil måte

At målene for omstillingen som ble fastsatt av Stortinget i juni 2004 for perioden 2005 – 2008 ligger fast burde også innebære at de økonomiske forutsetningene gjør det samme.

At den nye regjeringen ønsker å profilere enkelte saker i forhold til Soria-Moria erklæringen ved fremleggelse av sitt første budsjett synes forståelig. En rekke av de tiltak som er foreslått for å finansiere denne profileringen må nødvendigvis ha berørt de militærfaglige krav til kvalitet og operativ evne. (Tilsetninger i stabsapparat, utrangering av torpedoer, lavere ambisjon kampflyvåpenet og reduksjon i førstegangstjenesten i HV)

Det virker lite sannsynlig at de fagmilitære råd for en planperiode endres fra en regjering til en annen på mindre enn en måned.

Det kan da de være av interesse for allmennheten å få kjennskap til nettopp disse fagmilitære konsekvenser av endringene i politikken.Tilbake

Nyheter

Referat fra årsmøtet 2022

Vedlagt finner du referat fra årsmøtet 2022
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2022 - Revidert regnskap 2021

Vedlagt finner du revidert regnskap for 2021
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2022 - Budsjettforslag

Vedlagt finner du budsjettforslag for 2022
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2022 - Årsmøtesak fra styret

Vedlagt finner du årsmøtesak fra styret
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2022 - Valgkomiteens innstilling

Vedlagt finner du valgkomiteens innstilling
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Nyhetsarkiv

Antall besøk:: 978963
Site powered by WebOfficeOne ©